GT-I9305T — Galaxy S3

 GT-I9305T  

XSA
I9305TDVSEQA2
+
I9305TXSAEQA2
[ Android KitKat ]
2017-01-13
#5680324

TEL
I9305TDVSEQA1
+
I9305TTELEQA1
[ Android KitKat ]
2017-01-13
#6186118

ZVV
I9305TUBALK3
+
I9305TZVVALK2
[ Android Jelly Bean ]
2012-11-27
#595868

XSA
I9305TDVBMA2
+
I9305TXSABMA4
[ Android Jelly Bean ]
2013-01-07
#746327

TEL
I9305TDVBMA2
+
I9305TTELBLL1
[ Android Jelly Bean ]
2013-01-07
#746327

ZTA
I9305TUBALK2
+
I9305TZTAALK2
[ Android Jelly Bean ]
2012-11-12
#505239

ZTR
I9305TUBALK2
+
I9305TZTRALK1
[ Android Jelly Bean ]
2012-11-12
#505239

TEL
I9305TDVALI6
+
I9305TTELALI3
[ Android Jelly Bean ]
2012-09-19
#178410

TEL
I9305TDVUEOK1
+
I9305TTELEOK1
[ Android KitKat ]
2015-11-05
#6186118

XSA
I9305TDVUEOH2
+
I9305TXSAEOH2
[ Android KitKat ]
2015-08-27
#5680324


Filtrele


Bölge seçin...
Oceania

Avustralya

AU XSA
4.4.4

Avustralya

AU TEL
4.4.4
South America

Brezilya

BR ZVV
4.1.1

Brezilya

BR ZTA
4.1.1

Brezilya

BR ZTR
4.1.1

Brezilya

BR ZTO
4.1.2