SM-G9980 — Galaxy S21 Ultra 5G

 

CHC
G9980ZCU2CVG2
+
G9980CHC2CVG2
[ Android S ]
2022-07-12
#24343029

BRI
G9980ZHU2CVG2
+
G9980OZS2CVG2
[ Android S ]
2022-07-21
#24343029

TGY
G9980ZHU2CVG2
+
G9980OZS2CVG2
[ Android S ]
2022-07-21
#24343029

CHC
G9980ZCU2CVF1
+
G9980CHC2CVF1
[ Android S ]
2022-06-07
#24343029

BRI
G9980ZHU2CVF1
+
G9980OZS2CVF1
[ Android S ]
2022-06-07
#24343029

TGY
G9980ZHU2CVF1
+
G9980OZS2CVF1
[ Android S ]
2022-06-07
#24343029

CHC
G9980ZCU2CVDD
+
G9980CHC2CVDD
[ Android S ]
2022-05-04
#24105667

BRI
G9980ZHU2CVDD
+
G9980OZS2CVDD
[ Android S ]
2022-05-04
#24105667

TGY
G9980ZHU2CVDD
+
G9980OZS2CVDD
[ Android S ]
2022-05-04
#24105667

TGY
G9980ZHU2CVD6
+
G9980OZS2CVD6
[ Android S ]
2022-04-13
#23695702


Filter


选择区域...
Asia

中国

CN CHC
12

台湾

TW BRI
12

中国香港特别行政区

HK TGY
12